9:30 - 18:00

+31850130600

Wereldwijd

Verzending

Algemene voorwaarden

Uitgegeven door:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Sjamaan Wholesale B.V., gevestigd in Elst, Gelderland, Nederland.
Deze Algemene Voorwaarden zijn geregistreerd bij de Rechtbank van Arnhem op 14-10-2009, onder nummer 2009/49.
Het auteursrecht op deze Algemene Voorwaarden is uitdrukkelijk voorbehouden.

Privacybeleid

Wij zijn toegewijd om ervoor te zorgen dat uw privacy beschermd wordt.

Algemene voorwaarden

Geregistreerde rechtbank: Arnhem, op 14-10-2009, nummer 2009/49.

FAQs

Vind uw antwoorden in de veelgestelde vragen sectie.

Neem Contact Op

Wij staan tot uw dienst als u vragen heeft.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 • Algemene Voorwaarden (met een hoofdletter C): deze Algemene Voorwaarden;
 • Leverancier (met een hoofdletter L): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Sjamaan Groothandel B.V., De Sjamaan Internetverkoop B.V. en De Sjamaan Detailhandel B.V., allen gevestigd in Arnhem, evenals hun vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n);
 • Contractpartij (met een hoofdletter C en P): elke natuurlijke persoon, rechtspersoon, vennootschap, commanditaire vennootschap of andere entiteit, die een overeenkomst met de Leverancier aangaat of is aangegaan, aan wie een aanbieding of offerte is gedaan door of namens de Leverancier, aan wie een levering is of zal worden gedaan door of namens de Leverancier, of aan wie of door wiens opdracht een of meerdere diensten worden of zullen worden uitgevoerd door of namens de Leverancier.

1.2 Alle aanbiedingen gedaan door of namens de Leverancier, overeenkomsten gesloten en de uitvoering daarvan, alsmede leveringen en diensten verleend, vallen onder deze Algemene Voorwaarden.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen de Leverancier en de Contractpartij.

1.3 De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden wordt expliciet uitgesloten, ongeacht de titel en vorm van dergelijke andere algemene voorwaarden, inclusief inkoopvoorwaarden en enige andere algemene voorwaarden van de Contractpartij of degene die door de Contractpartij gebruikt zouden moeten worden, en de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden wordt expliciet afgewezen door de Leverancier.

Door het aanvaarden van een aanbieding of offerte gedaan door of namens de Leverancier, door het sluiten van een overeenkomst met de Leverancier, door het aanvaarden van een levering gedaan door of namens de Leverancier, of door het aanvaarden van enige diensten verleend door of namens de Leverancier, accepteert de Contractpartij onvoorwaardelijk dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden genoemd in dit artikel wordt uitgesloten, en de Contractpartij zal de toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden waar relevant niet accepteren.

1.4 Indien de Leverancier schriftelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden, blijven deze Algemene Voorwaarden van kracht, zelfs indien dit niet expliciet is vermeld.

1.5 De Contractpartij kan geen rechten ontlenen aan overeengekomen afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden voor de toekomst.

Artikel 2 – Aanbiedingen

2.1 Elke aanbieding of offerte gedaan door of namens de Leverancier is vrijblijvend en bindt de Leverancier niet, tenzij anders schriftelijk is vermeld door de Leverancier, of tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2 Prijslijsten, brochures, catalogi, folders en andere informatie verstrekt door of namens de Leverancier zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld, maar binden de Leverancier alleen indien ze uitdrukkelijk schriftelijk door de Leverancier zijn bevestigd.

Het verstrekken van gedetailleerde informatie verplicht de Leverancier niet, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3 Brochures, catalogi, prijslijsten en folders die verband houden met een aanbieding of offerte, evenals alle relevante informatie die in de vorm van afbeeldingen, monsters, tabellen, diagrammen, enzovoort wordt verstrekt, en alle andere verstrekte informatie en gegevens, blijven uitdrukkelijk het industriële en intellectuele eigendom van de Leverancier.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Leverancier is de Contractpartij uitdrukkelijk niet gerechtigd om enig materiaal, details of informatie genoemd in de vorige zin geheel of gedeeltelijk te kopiëren en/of (te laten) openbaar maken aan derden op welke wijze dan ook, en/of door derden te laten gebruiken en/of te verkopen of verstrekken.

Het gebruik van dergelijk materiaal, details en informatie moet strikt beperkt zijn tot het gebruik voor het eigen doel van de Contractpartij met betrekking tot de aan de Leverancier opgedragen order.

Op eerste verzoek van de Leverancier, evenals in het geval dat de Contractpartij binnen de offertetermijn geen overeenkomst tot stand brengt of annuleert, moeten al het hierboven genoemde materiaal en alle hierboven genoemde details en informatie onverwijld aan de Leverancier worden geretourneerd.

2.4 De Leverancier is gerechtigd om de kosten van de aanbieding of offerte in rekening te brengen bij de Contractpartij indien er geen overeenkomst tot stand komt.

2.5 Standaarddocumentatie, zoals beschrijvingen, instructies en testcertificaten, worden kosteloos verstrekt, tenzij anders vermeld door de Leverancier.

Eventuele extra kopieën van dergelijke standaarddocumenten en documenten die geen standaarddocumenten zijn, worden in rekening gebracht bij de Contractpartij.

2.6 De vermelde prijzen gelden alleen voor de aangeboden hoeveelheden.

Artikel 3 – Totstandkoming van overeenkomsten en hun onderwerp

3.1 Een overeenkomst tussen de Leverancier en de Contractpartij komt tot stand op het moment dat de Leverancier de aanvaarding van een order of opdracht van de Contractpartij schriftelijk bevestigt; de omvang en het onderwerp van de overeenkomst moeten overeenkomen met de omvang en het onderwerp zoals schriftelijk bevestigd door de Leverancier.

3.2 Indien gezien de bepalingen in artikel 2.1 een aanbieding of offerte niet vrijblijvend is en er een bindende offertetermijn is gesteld, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de aanbieding of offerte door de Contractpartij wordt aanvaard; de bevestiging van de order of opdracht of de bindende offerte wordt in dat geval geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.3 Een overeenkomst is alleen bindend voor de Leverancier indien deze tot stand is gekomen of wanneer de schriftelijke bevestiging zoals bedoeld in artikel 3.1 is ondertekend door een of meerdere personen die bevoegd zijn om de Leverancier daaraan te binden, en enige regelingen, verplichtingen, enzovoort gemaakt of verricht door een werknemer of werknemers van de Leverancier of door een vertegenwoordiger, agent of andere tussenpersoon of door een of meerdere andere personen die niet bevoegd zijn om de Leverancier daaraan te binden, of die niet schriftelijk zijn gemaakt, zijn niet bindend voor de Leverancier.

3.4 Eventuele wijzigingen en/of gedeeltelijke annulering of volledige annulering van een order of opdracht door of op verzoek van de Contractpartij kunnen alleen plaatsvinden met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en onder de voorwaarde dat de tot dan toe door de Leverancier uitgevoerde werkzaamheden volledig worden betaald door de Contractpartij.

In geval van een wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de Contractpartij is de Leverancier gerechtigd om de daarmee samenhangende (extra) kosten in rekening te brengen bij de Contractpartij en een nieuwe leveringstermijn vast te stellen.

3.5 Met betrekking tot werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard en omvang geen aanbieding of orderbevestiging wordt verzonden, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de uitvoering van de overeenkomst daadwerkelijk wordt gestart door of namens de Leverancier, waarbij in dat geval de factuur wordt beschouwd als de orderbevestiging, die ook wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.6 Een overeenkomst met de Leverancier wordt gesloten onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de Leverancier en alle andere partijen van de Leverancier bij de overeenkomst hun verplichtingen naar behoren en tijdig nakomen.

3.7 Bij het sluiten van de overeenkomst of nadien is de Leverancier gerechtigd van de Contractpartij een adequate zekerheid te verlangen voor de tijdige nakoming door de Contractpartij van zijn betalingsverplichtingen en eventuele andere verplichtingen, voordat de Leverancier begint met de uitvoering of voortgang van de overeenkomst.

3.8 De Leverancier is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden.

De desbetreffende kosten worden in overeenstemming met de verstrekte offertes in rekening gebracht bij de Contractpartij.

Artikel 4 – Prijzen

4.1 Elke offerte is vrijblijvend, tenzij een bindende termijn van toepassing is op de aanbieding.

4.2 Tenzij expliciet anders schriftelijk vermeld, zijn de prijzen:

 • Gebaseerd op het bedrag van de lonen, loonkosten, sociale en publieke lasten en andere lasten, transportkosten, verzekeringspremies en andere kosten die van kracht zijn op het moment van de aanbieding of offerte of op de orderdatum indien er geen aanbieding of offerte is gedaan;
 • Gebaseerd op levering af fabriek of af magazijn van de Leverancier;
 • Exclusief btw, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten; en
 • Exclusief kosten voor verpakking, laden en lossen en verzekering.

4.3 De prijzen worden te allen tijde vermeld of overeengekomen onder voorbehoud van prijsaanpassingen, die in rekening worden gebracht indien op het moment van levering de officiële valutakoers meer dan 2% afwijkt van de valutakoers op de datum waarop de aanbieding of offerte is gedaan, waarbij laatstgenoemde koers op 100 wordt gesteld.

4.4 In geval van een verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren is de Leverancier gerechtigd de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen in overeenstemming met eventuele toepasselijke wettelijke voorschriften hieromtrent, mits eventuele toekomstige prijsverhogingen waarvan de Leverancier op het moment van de orderbevestiging op de hoogte is, vermeld moeten worden.

Artikel 5 – Risico

5.1 Het risico met betrekking tot de door of namens de Leverancier aan de Contractpartij verkochte en/of te leveren goederen gaat over op de Contractpartij: in het geval van goederen uit voorraad, op het moment dat deze goederen worden gescheiden voor de Contractpartij; en in het geval van goederen anders dan die uit voorraad, op het moment dat de goederen worden geladen voor transport naar de Contractpartij of naar een door de Contractpartij aangegeven locatie, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

5.2 Ongeacht andere afspraken met betrekking tot het risico, laden en lossen en het transport van de goederen, geschieden deze te allen tijde op risico van de Contractpartij.

Artikel 6 – Levering en leveringstijd

6.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, en onverminderd de bepalingen in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden, geschieden leveringen franco aan het bedrijf of huis van de Contractpartij of een andere door de Contractpartij tijdig aangewezen locatie.

Voor bestellingen of leveringen die een bepaald bedrag niet overschrijden, kan de Leverancier de Contractpartij administratiekosten in rekening brengen.

6.2 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, en onverminderd de bepalingen in artikel 5 met betrekking tot de overdracht van het risico, is het tijdstip van levering het moment waarop de goederen worden gelost op de afleverlocatie (de fysieke overdracht).

6.3 Binnen 24 uur na levering moet de Contractpartij eventuele tekorten, gebreken en schade schriftelijk direct aan de Leverancier melden; bij gebreke daarvan worden de goederen geacht in goede staat, compleet en zonder verlies of beschadiging te zijn ontvangen door de Contractpartij.

6.4 De Leverancier is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveringen), welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en op dat moment verplicht de Contractpartij om de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig de bepalingen in artikel 15 (Betaling).

6.5 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zijn de door of namens de Leverancier in de offerte of het tender vermelde leveringstijden geen fatale termijnen, wat bijvoorbeeld betekent dat de Leverancier pas in verzuim is als de Contractpartij de Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke stelt in geval van late levering.

6.6 De Leverancier verbindt zich ertoe de leveringstijd of -periode zoveel mogelijk na te leven, maar kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gesteld voor het overschrijden van de leveringstijd of -periode, en in het geval van een overschrijding is de Leverancier niet verplicht enige schadevergoeding te betalen.

In geval van overschrijding van de leveringstijd of -periode heeft de Contractpartij niet het recht om de overeenkomst te annuleren of te ontbinden, noch om de goederen te weigeren.

Indien de leveringstijd of -periode aanzienlijk wordt overschreden, zullen de partijen met elkaar in overleg treden.

6.7 Indien de goederen binnen de leveringstijd of -periode niet worden gekocht door de Contractpartij, of indien de Contractpartij verzuimt de goederen op de overeengekomen tijd af te halen, is de Leverancier gerechtigd om de betreffende goederen aan de Contractpartij te factureren, en de Leverancier is op dat moment gerechtigd om deze goederen naar eigen goeddunken op te (laten) slaan, volledig voor rekening en risico van de Contractpartij.

Indien de Contractpartij de goederen niet binnen de toepasselijke termijn koopt of afhaalt, kan de Leverancier naar keuze nakoming van de Contractpartij eisen of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier om in beide gevallen schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 – Transport en verpakking

7.1 Indien er geen nadere schriftelijke instructies door de Contractpartij aan de Leverancier zijn verstrekt, wordt de verpakkingsmethode, het transport, de verzending, enz. van de goederen volledig naar eigen goeddunken van de Leverancier bepaald, met de zorgvuldigheid die redelijkerwijs van de Leverancier mag worden verwacht, onverminderd de bepalingen met betrekking tot het transportrisico in artikel 5.2 van deze Algemene Voorwaarden.

7.2 Specifieke wensen van de Contractpartij met betrekking tot verpakking en/of transport worden alleen uitgevoerd indien de Contractpartij de kosten daarvan vergoedt.

Bovendien is de Leverancier gerechtigd om geen specifieke wensen van de Contractpartij met betrekking tot transport en/of verpakking uit te voeren die niet expliciet tussen de partijen zijn overeengekomen.

7.3 Indien de geleverde goederen een bepaalde factuurwaarde niet overschrijden, zoals bepaald door de Leverancier, is de Leverancier gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Overmacht (Verzuim waarvoor de Leverancier niet aansprakelijk kan worden gesteld)

8.1 Indien overmacht de Leverancier verhindert om enige verplichting jegens de Opdrachtgever na te komen, en de Leverancier verwacht dat de situatie van overmacht permanent of langdurig zal zijn, kunnen de partijen een regeling treffen voor de ontbinding van de overeenkomst volgens de wet en de daarmee samenhangende gevolgen.

8.2 Indien overmacht de Leverancier verhindert om enige verplichting jegens de Contractpartij na te komen, en de Leverancier verwacht dat de situatie van overmacht tijdelijk of niet permanent zal zijn, is de Leverancier gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot op zekere hoogte, totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de situatie van overmacht veroorzaakt niet langer voortduurt.

8.3 “Overmacht” wordt beschouwd als elke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar dan ook plaatsvindend, verschijnend of voordoend, die tijdelijk of permanent de juiste, volledige en tijdige nakoming van enige verplichting van de Leverancier belemmert, die onmogelijk of onredelijk problematisch maakt en die redelijkerwijs niet kan worden vermeden of die deels of geheel buiten het bereik van de invloedssfeer van de Leverancier valt of waarop de Leverancier redelijkerwijs geen invloed kan uitoefenen.

Omstandigheden, oorzaken of gebeurtenissen die overmacht veroorzaken, omvatten ten minste: brand, explosie, blikseminslag, drijfijs, laagwater, hoogwater, vloedgolf, springtij, overstromingen, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, buitensporige afwezigheid (door ziekte) van personeel, arbeidsonrust, lock-out, boycot; oorlog (al dan niet verklaard), mobilisatie, staat van beleg, belegering, blokkade, oorlogsrisico; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; maatregelen en/of voorschriften van de overheid die de nakoming van verplichtingen belemmeren, vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan vervoersmiddelen; onbegaanbaarheid of onuitvoerbaarheid van een geschikte transportroute of transportmethode; uitval of onderbreking in de levering, bezorging of beschikbaarheid van energie; uitval of onderbreking van de werking van een nutsbedrijf, uitval of onderbreking of beëindiging van de levering van grondstoffen, halffabricaten en/of eindproducten; niet-nakoming van enige verplichting door een schuldenaar of contractpartner van de Leverancier (inclusief niet-nakoming van enige verplichting van een of meerdere derden om goederen te leveren of diensten te verrichten); technische storingen en/of gebreken, vertragingen, uitval of onderbrekingen in de reparatie van machines, materialen, apparatuur, enzovoort; ernstige ziekte en epidemieën.

8.4 “Overmacht” omvat ook de gevolgen van enige omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis zoals bedoeld in artikel 8.3.

8.5 Indien de Leverancier als gevolg van overmacht wordt belemmerd om zijn verplichtingen jegens een of meerdere van zijn klanten of afnemers na te komen, maar niet de verplichtingen jegens alle klanten en afnemers, is de Leverancier gerechtigd naar eigen inzicht te beslissen welke verplichtingen hij zal nakomen jegens welke klanten en afnemers, evenals de volgorde waarin dit zal plaatsvinden.

8.6 De Leverancier is gerechtigd betaling te vorderen voor enige prestatie die door of namens de Leverancier is verricht voor de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever, vóór het optreden van de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die overmacht veroorzaakt.

Artikel 9 – Garantie

Garantie wordt alleen gegeven voor de goederen die door de Leverancier zijn geleverd, voor zover deze goederen zijn gekocht van derde bedrijven/leveranciers. Met andere woorden, deze garantie mag de garantie die de Leverancier aan zijn eigen leveranciers heeft gegeven, niet overschrijden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Tenzij en voor zover enige dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot (product)aansprakelijkheid anders bepalen, is de Leverancier niet verplicht om enige schade te vergoeden voor verlies van enige onroerende of roerende zaak of enige personen, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt aan de Contractpartij of enige derde partij, direct of indirect veroorzaakt door of gerelateerd aan de geleverde goederen door of namens de leverancier, of direct of indirect veroorzaakt door of gerelateerd aan het gebruik of de toepassing of verwerking van een dergelijk artikel of de opslag of bewaring ervan, en de Contractpartij vrijwaart de Leverancier expliciet van enige aanspraken op basis van of gerelateerd aan een dergelijk verlies.

In overeenstemming met de bepalingen elders in dit artikel, is de Leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor enig verlies of schade direct of indirect veroorzaakt door:

 • onjuist gebruik van het geleverde artikel, of het gebruik ervan voor een ander doel dan waarvoor het redelijkerwijs geschikt wordt geacht, of voor een ander doel dan waarvoor het geschikt is volgens objectieve normen, of voor een ander doel dan waarvoor de Leverancier redelijkerwijs kan verwachten dat het bedoeld is;
 • nalatig gedrag van de Contractpartij;
 • inbreuk op een merk, oorsprongsindicatie, modelrecht, auteursrecht of naburig recht of enig ander recht van industriële of intellectuele eigendom of enig ander exclusief recht, of inbreuk op of schending van een licentie onder een dergelijk recht, als direct of indirect gevolg van het gebruik en/of de toepassing en/of openbaarmaking of verveelvoudiging van enige informatie die door of namens de Contractpartij is verstrekt, zoals beschrijvingen.

10.2 Behalve in geval van opzet of ernstige nalatigheid van de Leverancier, is de Leverancier niet aansprakelijk voor enig verlies zoals bedoeld in artikel 10.1, dat is veroorzaakt door of het gevolg is van enige dienst verleend door of namens de Leverancier.
10.3 Met betrekking tot enig verstrekt advies is de Leverancier alleen aansprakelijk voor tekortkomingen die normaal gesproken kunnen worden voorzien en vermeden, mits deze aansprakelijkheid niet hoger zal zijn dan het bedrag van de overeengekomen en ontvangen vergoeding voor het betreffende advies.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.4 De aansprakelijkheid van de Leverancier is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier in het betreffende geval wordt vergoed; indien nodig zal de Leverancier op verzoek van de Contractpartij de informatie verstrekken tot het bedrag waarvoor de Leverancier verzekerd is.

10.5 Enige schade zal worden beschouwd als volledige schade en zal beperkt blijven tot de nakoming van de toepasselijke garantieverplichtingen en/of betaling door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Leverancier of betaling door de Leverancier (onderworpen aan het maximum genoemd in artikel 10.4) van het vastgestelde verlies.

De Contractpartij vrijwaart de Leverancier expliciet en volledig met betrekking tot al het andere.

10.6 Onverminderd andere bepalingen in dit artikel, verjaart elke schadevordering één jaar nadat het verlies is ontstaan, ontdekt, erkend of redelijkerwijs ontdekt of erkend had kunnen worden, en in ieder geval na verloop van drie jaar vanaf het moment van levering.

10.7 Alle (contractuele en/of garantie) bepalingen die van toepassing zijn op de transactie van goederen die de Leverancier heeft gekocht van een derde partij, zijn ook van toepassing op de Contractpartij, indien en voor zover de Leverancier hiernaar verwijst.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Onverminderd de bepalingen in artikel 6.3 van deze Algemene Voorwaarden, worden klachten alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk bij de Leverancier zijn ontvangen binnen acht (8) dagen na levering.

“Schriftelijk” omvat ook e-mailberichten.

Met betrekking tot verborgen gebreken kunnen klachten alleen worden ingediend binnen de garantieperiode.

11.2 Klachten worden alleen in behandeling genomen als de aard van de klacht en de reden nauwkeurig zijn vermeld.

11.3 Klachten met betrekking tot een factuur moeten schriftelijk bij de Leverancier worden ingediend binnen acht (8) dagen na de datum van de betreffende factuur.

11.4 Indien er geen klachten zijn ingediend of niet op de vereiste wijze binnen de geldende termijn, wordt het geleverde artikel geacht volledig aan de overeenkomst te hebben voldaan en onvoorwaardelijk te zijn aanvaard en goedgekeurd door de Contractpartij.

Een factuur waarover geen klachten zijn ingediend op de vereiste wijze binnen de termijn van acht dagen genoemd in artikel 11.3, wordt geacht onvoorwaardelijk te zijn aanvaard en goedgekeurd door de Contractpartij.

11.5 Indien een klacht met betrekking tot het geleverde artikel door de Leverancier als gegrond wordt beschouwd, is de Leverancier alleen verplicht om de defecte artikelen te vervangen of te repareren, terwijl de Contractpartij geen aanvullende rechten kan doen gelden op enige vorm van compensatie.

11.6 Het indienen van een klacht ontslaat de Contractpartij niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de Leverancier.

11.7 Elke (deel van de) geleverde goederen mag om welke reden dan ook alleen worden geretourneerd na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming (inclusief e-mail) en verzendinstructies van de Leverancier.

In principe wil de Leverancier echter geen goederen die door de Leverancier zijn geleverd, retourneren.

Artikel 12 – Vergunningen

12.1 De Contractpartij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het tijdig en correct verkrijgen van alle benodigde vergunningen, licenties, concessies, registraties, certificaten, enzovoort, die nodig zijn of nodig kunnen zijn om de Leverancier in staat te stellen de aan de Contractpartij verkochte goederen te leveren, en/of die nodig zijn om de Contractpartij in staat te stellen dergelijke goederen te verhandelen, en/of die nodig zijn om de Leverancier op enige andere manier aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Contractpartij te laten voldoen.

De kosten die gepaard gaan met het verkrijgen en/of behouden van dergelijke vergunningen, licenties, enzovoort, komen voor rekening van de Contractpartij.

Het niet in het bezit hebben van een vereiste vergunning, licentie, concessie, registratie, certificaat, enzovoort, zoals vermeld in dit artikel, wordt beschouwd als een tekortkoming waarvoor de Contractpartij verantwoordelijk zal worden gehouden ten opzichte van de Leverancier, en ontslaat de Contractpartij niet van enige verplichting ten opzichte van de Leverancier, noch geeft het de Contractpartij het recht om de nakoming van enige verplichting van de Contractpartij ten opzichte van de Leverancier op te schorten.

Daarnaast verplicht de Contractpartij zich jegens de Leverancier om tijdig alle benodigde vergunningen, licenties, concessies, registraties, certificaten, enzovoort te verkrijgen om de door hem bij de Leverancier gekochte producten te kunnen verhandelen.

De Contractpartij vrijwaart de Leverancier hierbij voor alle mogelijke claims die voortvloeien uit enig geheel of gedeeltelijk niet in het bezit zijn van vereiste vergunningen, licenties, concessies, registraties, certificaten, enzovoort, die vereist zijn voor de Contractpartij om de bij de Leverancier gekochte producten te kunnen verhandelen, of die vereist zijn om de bij de Leverancier gekochte producten te kunnen verhandelen.

12.2 De Contractpartij is aansprakelijk voor enig verlies dat direct of indirect voortvloeit uit geheel of gedeeltelijk niet in het bezit zijn van een vergunning, licentie, enzovoort, zoals vermeld in artikel 12.1, en de Contractpartij vrijwaart de Leverancier van alle claims die verband houden met een dergelijk verlies.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De Contractpartij mag de software, bedieningsinstructies, andere essentiële documentatie, details, en informatie die (aanvullend) door of namens de Leverancier zijn verstrekt, alleen voor zijn eigen (interne) gebruik gebruiken en deze op geen enkele manier doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden, of laten gebruiken door derden.

13.2 Indien onverwacht blijkt dat een door de Leverancier aan de Contractpartij verkocht item inbreuk maakt op enig recht van intellectuele eigendom buiten Nederland, zal de Contractpartij geen rechten doen gelden en geen enkele vordering instellen.

Artikel 14 – Eigendomsvoorbehoud

14.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot risico en overdracht, blijven alle door of namens de Leverancier geleverde goederen eigendom van de Leverancier totdat de Contractpartij volledige betaling heeft verricht van al hetgeen de Contractpartij, op welke grond dan ook, aan de Leverancier verschuldigd is, inclusief al hetgeen de Contractpartij na het sluiten van de overeenkomst aan de Leverancier verschuldigd zal worden, inclusief rente en kosten.

Bij een rekening-courantverhouding behoudt de Leverancier de eigendom van de geleverde goederen totdat een eventueel saldo voor rekening van de Contractpartij is vereffend.

14.2 Zolang de Leverancier op grond van het bepaalde in artikel 14.1 nog eigenaar is van de goederen die door of namens de Leverancier zijn geleverd, verbindt de Contractpartij zich ertoe deze goederen gescheiden te houden van andere goederen op een zodanige wijze dat ze gemakkelijk en duidelijk als eigendom van de Leverancier kunnen worden herkend.

14.3 Bij niet-betaling van enig verschuldigd bedrag aan de Leverancier en bovendien in het geval van beëindiging van de overeenkomst, is de Leverancier gerechtigd om de goederen waarop het eigendomsvoorbehoud van toepassing is terug te vorderen en daartoe (maatregelen te laten) nemen, waarbij de betaalde goederen in dit verband worden verrekend, onverminderd het recht van de Leverancier op vergoeding van enige schade.

Bij een dergelijke niet-betaling of beëindiging van de overeenkomst is elke vordering van de Leverancier op de Contractpartij onmiddellijk en op verzoek opeisbaar.

14.4 Op eerste verzoek van de Leverancier moet de Contractpartij een volmacht verstrekken voor de onmiddellijke teruggave van de niet volledig betaalde goederen, ongeacht waar deze zich bevinden.

14.5 De Contractpartij is gerechtigd om goederen waarop de Leverancier een eigendomsvoorbehoud heeft te verkopen of te gebruiken voor de reguliere bedrijfsactiviteiten; echter kan er geen pandrecht worden gevestigd op dergelijke goederen en de Contractpartij mag geen (maatregelen laten) uitvoeren met betrekking tot deze goederen die ertoe kunnen leiden dat ze deel uitmaken van of opgaan in andere goederen.

Indien goederen waarop de Leverancier een eigendomsvoorbehoud heeft worden overgedragen, verbindt de Contractpartij zich ertoe ervoor te zorgen dat de eigendomsrechten worden voorbehouden en op eerste verzoek van de Leverancier eventuele vorderingen van de Contractpartij op haar debiteur aan de Leverancier toe te wijzen tot het verschuldigde bedrag.

Artikel 15 – Betaling

15.1 Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te worden gedaan in netto bedragen, contant, voorafgaand aan de levering van de gekochte producten zonder enige korting of schuldverrekening, of via een storting of overboeking naar een door de Leverancier aangegeven bank- of girorekening.

15.2 Betalingen dienen te worden verricht in de valuta van de overeengekomen prijzen.

15.3 Elke betaling van de Contractpartij zal allereerst eventuele verschuldigde rente en de wettelijke en niet-wettelijke kosten, zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden, voldoen en vervolgens worden afgetrokken van het langst openstaande bedrag dat verschuldigd is.

Artikel 16 – Verzuim; rente en kosten

16.1 De Contractpartij komt van rechtswege in verzuim door het verstrijken van de termijn waarbinnen een betaling of de nakoming van een andere verplichting had moeten plaatsvinden, zonder dat een aanmaning, ingebrekestelling of sommatie vereist is.

16.2 Indien een betaling die door de Contractpartij aan de Leverancier verschuldigd is niet op tijd wordt voldaan, is de Contractpartij vanaf de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, van rechtswege aan de Leverancier een vertragingsrente verschuldigd van anderhalf procent (1,5%) per maand, onverminderd andere rechten die de Leverancier op dat moment toekomen; voor de berekening van deze vertragingsrente geldt een begonnen maar niet geëindigde maand als een volledige maand.

De bovengenoemde vertragingsrente van 1,5% per maand is een minimumrente, en indien deze rente op jaarbasis op enig moment minder dan 5% hoger zou zijn dan de wettelijke rente die van toepassing is in Nederland, zal deze vertragingsrente automatisch worden verhoogd tot een bedrag dat, berekend op jaarbasis, 5% hoger is dan de wettelijke rente.

16.3 Alle juridische en niet-juridische kosten, waaronder de kosten van juridische bijstand en juridisch advies die door de Leverancier worden gemaakt, komen voor rekening van de Contractpartij.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het bedrag dat door de Contractpartij verschuldigd is, inclusief eventuele verschuldigde rente, onverminderd het recht van de Leverancier om van de Contractpartij een vergoeding te vorderen voor de daadwerkelijk gemaakte incassokosten, indien deze het genoemde percentage van 15% overschrijden.

Artikel 17 – Beëindiging van de overeenkomst

17.1 In geval van verzuim door de Contractpartij is de Leverancier gerechtigd om de overeenkomst zonder enige tussenkomst van de rechter te annuleren of ontbinden, onverminderd het recht van de Leverancier om schadevergoeding te eisen, gebruik te maken van de rechten voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud en andere (juridische) maatregelen te nemen, en onverminderd het recht van de Leverancier om nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen in plaats van annulering van de overeenkomst.

17.2 De Leverancier kan de overeenkomst met de Contractpartij onmiddellijk opzeggen, indien:

 • a. de Contractpartij failliet wordt verklaard, zijn vermogen verliest, een verzoek tot surseance van betaling indient, of de Contractpartij (voorlopige of definitieve) surseance van betaling wordt verleend, of het gehele of een deel van het vermogen van de Contractpartij wordt of zal worden beslagen;
 • b. de Contractpartij, indien deze een natuurlijk persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld of indien de goederen van de Contractpartij onder bewind worden gesteld;
 • c. indien de Contractpartij een rechtspersoon is, de liquidatie van de Contractpartij is begonnen, een verzoek tot ontbinding van de Contractpartij is ingediend, of een besluit tot ontbinding van de Contractpartij is genomen.

17.3 Indien een overeenkomst wordt geannuleerd of ontbonden op grond van de bepalingen in dit artikel, blijven de bedragen die de Contractpartij op het moment van annulering of ontbinding verschuldigd is aan de Leverancier volledig verschuldigd, en zal de Contractpartij rente en kosten verschuldigd zijn over deze bedragen volgens de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, onverminderd het recht van de Leverancier om schadevergoeding te eisen en andere rechten die aan de Leverancier toekomen.

Artikel 18 – Annulering door de Contractpartij

De Contractpartij is gerechtigd om de opdracht of de overeenkomst te annuleren in de volgende gevallen:

 • indien de Leverancier, zonder enige wettelijke grond, opnieuw een redelijke leveringstermijn overschrijdt nadat de oorspronkelijke leveringstermijn is verstreken, mits de Contractpartij vóór de overeengekomen nieuwe leveringsperiode schriftelijk heeft verklaard de goederen te weigeren te kopen indien de leveringstermijn opnieuw wordt overschreden; en
 • indien de Leverancier niet in staat is om binnen een redelijke termijn aan zijn leveringsverplichting te voldoen en de Contractpartij daarvan op de hoogte heeft gesteld.

In geval van annulering zoals bedoeld in dit artikel zal enige schade aan de zijde van de Contractpartij onder geen enkele omstandigheid worden vergoed.
Artikel 19 – Wijzigingen van de overeenkomst

Wijzigingen in een overeenkomst zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn opgesteld en beide partijen schriftelijk hebben ingestemd met dergelijke wijziging(en).

Artikel 20 – Hoofdingen van de artikelen

De hoofdingen van de artikelen in deze Algemene Voorwaarden dienen enkel ter vergemakkelijking van het lezen en voor eenvoudige verwijzing, maar zij hebben geen andere betekenis; in het bijzonder kunnen deze titels niet worden gebruikt voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 21 – Toepasselijk recht; geschillen

21.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en diensten die door of namens de Leverancier worden gedaan, gesloten of verleend, is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag met betrekking tot internationale koopovereenkomsten van roerende zaken.

21.2 Alle geschillen, inclusief die welke slechts door één partij als geschil worden beschouwd, voortvloeiend uit of verband houdend met een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering daarvan, en die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarin de Leverancier is gevestigd als rechtbank van eerste aanleg, met dien verstande dat indien een bepaalde rechtbank als bevoegde rechtbank is aangewezen door dwingend recht, het geschil zal worden beslecht door de aangewezen rechtbank als rechtbank van eerste aanleg, onverminderd het recht van de Leverancier om beslagen te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen op die locatie(s) en voor die rechtbanken waar dit volgens de Leverancier wenselijk zou zijn.

21.3 De bepalingen in artikel 21.2 tasten het recht van de Contractpartij om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter volgens de reguliere bevoegdheidsregels, of om het geschil te laten beslechten via arbitrage of een bindend advies, niet aan.

Artikel 22 – Geldigheid

In het geval dat enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet geldig en/of dwingend zou zijn, als gevolg van enige wettelijke regeling, gerechtelijke uitspraak, of enige richtlijn, besluit, aanbeveling of maatregel van enige lokale, regionale, nationale of supranationale autoriteit of instelling, of anderszins, dan heeft dit op geen enkele wijze gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden om een reden genoemd in de vorige zin niet geldig zou zijn, maar geldig zou zijn indien de reikwijdte of inhoud van een dergelijke bepaling meer beperkt zou zijn, dan zal een dergelijke bepaling automatisch geldig zijn met de meest vergaande of meest beperkte reikwijdte of inhoud waardoor de bepaling geldig zal zijn.

Ga naar onze Engelse website voor ons actuele assortiment en voorraad. Klik hier.
Menu